Category: งานและกิจกรรมศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

1 ก.ค. 62 – การประชุมเตรียมการรับตรวจการดำเนินงานของ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อ 1 ก.ค. 62 เวลา 1000 ผช.หน.ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ ตรวจเย …

Continue reading

27 มิ.ย. 62 – การประชุมเตรียมการรับตรวจการดำเนินงานของ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์

เมื่อ 27 มิ.ย. 62 เวลา 1300 ผช.หน.ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ เชิญ …

Continue reading

26 มิ.ย. 62 – สนับสนุนการประชุมการจัดการความรู้ของ รร.ร.ศร.

เมื่อ 26 มิ.ย. 62 เวลา 1330 สนับสนุน อาคารห้องเรียนหมาย …

Continue reading

25 มิ.ย. 62 – สนับสนุนการรับตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.

เมื่อ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0900 สนับสนุน อาคารห้องเรียนหมาย …

Continue reading

22 มิ.ย. 62 – การจัดโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

เมื่อ 22 มิ.ย. 62 เวลา 0900 ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ ร่วมกับ กศ …

Continue reading