ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

              ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  ขอแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 – 17 ก.ย. 60)  เพื่อแจ้งหน่วยปกครองทหาร, ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา กศน. เพื่อทราบ

                   อาคารที่ใช้ทำการสอบ  

                         ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้อาคารห้องเรียนหมายเลข 1 – 4 ของ พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. จำนวน 4 หลัง

 ขอให้นักศึกษา กศน.  รายงานตัวพร้อมกันเพื่อรับฟังคำชี้แจง  เวลา 0730

                        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้อาคารห้องเรียนหมายเลข 1 – 7 และอาคารห้องเรียนปฐมเสริมสิน 1 – 2 ของ รร.ร.ศร. จำนวน 9 หลัง

ขอให้นักศึกษา กศน.  รายงานตัวพร้อมกันเพื่อรับฟังคำชี้แจง  เวลา 0730

                    การจัดห้องสอบ      จะติดประกาศที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่ใช้ทำการสอบ ล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 วัน

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (16 – 17 ก.ย. 60)