แผนการดำเนินงาน

แผนงานประจำปีงบประมาณ 2562


 1. การจัดการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการ (กศน.)
 2. การจัดการศึกษาสำหรับกำลังพลและครอบครัว ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้สำหรับกำลังพลและครอบครัว
 4. การฝึกวิชาชีพให้กับกำลังพลและครอบครัว
 5. การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากร
 6. การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
 7. การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
 8. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
 9. เอกสาร-แผนการดำเนินงาน ปี 2562
 10. เอกสาร-แผนการปฏิบัติงบประมาณ ปี 2562 

แผนงานประจำปีงบประมาณ 2563


 1. การจัดการศึกษา กศน. ให้กับทหารกองประจำการ (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
 2. การจัดการศึกษาสำหรับกำลังพลและครอบครัว ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้สำหรับกำลังพลและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ ภาาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ศาสตร์พระราชา และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. การฝึกวิชาชีพให้กับกำลังพลและครอบครัว ทั้งวิชาชีพเสริม และสาขาวิชาชีพหลัก เช่น ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ การฝึกขับขี่ปลอดภัยและจัดทำใบอนุญาตขับรถ
 5. การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากรของ ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ โดยการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการเข้าร่วมการสัมนนา
 6. การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมเชิงสัมมนา
 7. การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เผยแพร่และประสานงานการศึกษา เป็นหน่วยให้บริการด้านการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการใช้สถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 8. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีความทันสมัย
 9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูลกำลังพลและฐานข้อมูลการศึกษา ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์ได้สะดวกทุกสถานที่ โดยเฉพาะนักศึกษาทหารกองประจำการ (กศน.)
 10. การบริหารจัดการด้านงบประมาณของ ทบ. และเพิ่มศักยภาพด้วยการแสวงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานและการใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
 11. เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการให้บริการของหน่วย พัฒนาห้องสมุดและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
 12. เอกสาร-แผนการดำเนินงาน ปี 2563
 13. เอกสาร-แผนการปฏิบัติงบประมาณ ปี 2563