แผนการดำเนินงาน

แผนงานประจำปีงบประมาณ 2562


 1. การจัดการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการ
 2. การจัดการศึกษาสำหรับกำลังพลและครอบครัว ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้สำหรับกำลังพลและครอบครัว
 4. การจัดกิจกรรมเพิ่มพูลความรู้และทักษะให้กับบุคลากร
 5. การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
 6. การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
 7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

แผนงานประจำปีงบประมาณ 2563


 1. การจัดการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการ
 2. การจัดการศึกษาสำหรับกำลังพลและครอบครัว ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้สำหรับกำลังพลและครอบครัว
 4. การจัดกิจกรรมเพิ่มพูลความรู้และทักษะให้กับบุคลากร
 5. การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
 6. การพัฒนาปรับปรุงอาคารและสถานที่ของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
 7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ