แผนกธุรการ และกำลังพล โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ