เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์
จำนวน ๑๘ อัตรา

๑. กองบังคับการ

๑.๑ ส่วนบังคับบัญชา

พ.อ. บัญชา  เปียจำปา

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
เป็น หัวหน้าศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

พ.อ. อาวุธ พุทธอำนวย

ผู้บังคับการกรมนักเรียน
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
เป็น รองหัวหน้าศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (๑)

พ.อ. วาทยุทธ  เฟืองทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
เป็น รองหัวหน้าศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (๒)

พ.อ. ณรงค์ ธรรมรงค์ฤทธิ์

หัวหน้าแผนกธุรการ และกำลังพล โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

๑.๒ ส่วนธุรการ

พ.อ. วิรัตน์ ทับทิมศรี
หัวหน้าส่วนธุรการ
ร.ต. ศุภกร แตรชัยโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนธุรการ
จ.ส.อ. มนตรี ฉิมบรรเทิง
นายสิบธุรการ

๑.๓ ส่วนบริการสื่อความรู้

พ.ต. วิเชียร กาญจนสิริวิโรจน์
หัวหน้าส่วนบริการสื่อความรู้
จ.ส.ท. อรรคพล เตี๊ยบทอง
นายทหารประจำส่วนบริการสื่อความรู้
จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ อบเชย
นายสิบประจำห้องคอมพิวเตอร์
ส.ท. ธวัช ทีวันดี
นายสิบประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา
น.ส. อนุดา ผดุงเวียง
บรรณารักษ์ห้องสมุด

๑.๔ ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

พ.ต. วสันต์ แต้ฮวง
หัวหน้าส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้
ร.ต. วรณัฐ อินทร์ชู
นายทหารจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร.ท. สุวิทย์ พัทธเดช
นายทหารส่งเสริมบำรุงความรู้
จ.ส.อ. รังสรรค์ โคตรภูเวียง
นายทหารส่งเสริมวิชาชีพ
ครูประจำกลุ่ม
จ.ส.อ.เทพมงคล ภูมิเรศสุนทร
นายสิบงานส่งเสริมบำรุงความรู้

น.ส. วรัญญา บุญช่วยเหลือ

เสมียนส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้