อาคารที่ทำการศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

อาคารที่ทำการศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ปรับปรุงใหม่ เมื่อ ก.ย. – ธ.ค. 60
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง
ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องผู้บังคับบัญชา ห้องเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา ห้องเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ (ให้บริการ ฟรี)
ภายในอาคาร ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต (ให้บริการ ฟรี)และติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภาพอาคาร ก่อนการซ่อมปรับปรุง