Return to 3. ส่วนบริการสื่อความรู้

ตัวชี้วัดที่ 2 – ห้องคอมพิวเตอร์

  1. มีกฎ ระเบียบการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ
  3. มีการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
  4. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์การศึกษาของ ทบ. และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
  5. มีการเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข