Return to 3. ส่วนบริการสื่อความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1 – ห้องสมุด

  1. มีกฎระเบียบการใช้บริการห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. มีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ
  3. การจัดหาหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับงบประมาณฯ ที่ได้รับการจัดสรร
  4. หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ มีความทันสมัย
  5. การให้บริการหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
  6. การจัดหมวดหมู่หนังสือ และวารสารสามารถสืบค้นได้ง่าย
  7. มีการรายงานสถิติ จำนวนหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  8. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์
  9. กำลังพล, ครอบครัว และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
  10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และมีการสรุปนำผลการประเมินฯ มาเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข