Return to ส่วนที่ 2 – หัวข้อการประเมินตามโครงสร้างการจัดศูนย์การศึกษาของ ทบ.

3. ส่วนบริการสื่อความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1 – ห้องสมุด

 1. มีกฎระเบียบการใช้บริการห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ
 3. การจัดหาหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับงบประมาณฯ ที่ได้รับการจัดสรร
 4. หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ มีความทันสมัย
 5. การให้บริการหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 6. การจัดหมวดหมู่หนังสือ และวารสารสามารถสืบค้นได้ง่าย
 7. มีการรายงานสถิติ จำนวนหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์
 9. กำลังพล, ครอบครัว และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
 10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และมีการสรุปนำผลการประเมินฯ มาเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัดที่ 2 – ห้องคอมพิวเตอร์

 1. มีกฎ ระเบียบการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ
 3. มีการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
 4. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์การศึกษาของ ทบ. และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
 5. มีการเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัดที่ 1 – ห้องสมุด

มีกฎระเบียบการใช้บริการห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร มีอาก …

ตัวชี้วัดที่ 2 – ห้องคอมพิวเตอร์

มีกฎ ระเบียบการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มีเครื่องคอม …