Return to 2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

ตัวชี้วัดที่ 4

  1. มีการจัดทำแผน/กิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้
  2. มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม
  3. กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
  4. จัดให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล และครอบครัว
  5. มีการจัดสรรงบประมาณฯ หรือทรัพยากรของหน่วย หรือหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม
  6. มีการตรวจกำกับดูแลการจัดกิจกรรมจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
  7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ