Return to 2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

ตัวชี้วัดที่ 3

  1. มีการสำรวจความต้องการในการฝึก วิชาชีพให้กับทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
  2. มีการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการตามนโยบายของ ทบ.
  3. จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ กำลังพลและครอบครัว
  4. มีการประสานกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพฯ
  5. มีการจัดสรรงบประมาณฯ หรือทรัพยากร ของหน่วย หรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ
  6. มีการตรวจกำกับดูแลการฝึกวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
  7. มีการรายงานผลการฝึกวิชาชีพฯ ให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือได้รับทราบ