Return to 2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

ตัวชี้วัดที่ 2

  1. มีการส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลังพล และครอบครัวให้มีความรู้สูงขึ้น 1 ระดับ
  2. มีการสำรวจข้อมูลการศึกษาของทหารกองประจำการ และส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือสายอาชีพ
  3. มีการแต่งตั้งนายทหารประสานงานเพื่อทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับสถาบันการศึกษานอก กห.
  4. หน่วยมีการขอขยายระยะเวลาการส่งหลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาของทหารกองประจำการ และมีการส่งหลักฐานการสมัครให้สำนักงาน กศน. ในพื้นที่ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30 วัน ของการสอบในแต่ละภาคเรียน
  5. นักศึกษาทหารกองประจำการสามารถเข้ารับการสอบปลายภาค และเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ได้ครบทุกนาย
  6. มีการส่งต่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่ไม่สำเร็จการศึกษา กศน. ในระหว่างรับราชการ ไปยัง กศน. อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของทหารกองประจำการ หรือ กศน. อื่นๆ
  7. มีการรายงานผลการศึกษา กศน. ของทหารกองประจำการให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือได้รับทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด