Return to 2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1

  1. มีการจัดเก็บข้อมูลการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยเหนือได้รับทราบ ครบถ้วน
  2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  3. มีการจัดแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
  5. มีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และนำผลการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข