Return to ส่วนที่ 2 – หัวข้อการประเมินตามโครงสร้างการจัดศูนย์การศึกษาของ ทบ.

2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1 – งานสถิติ และข้อมูลด้านการศึกษา

 1. มีการจัดเก็บข้อมูลการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยเหนือได้รับทราบ ครบถ้วน
 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 3. มีการจัดแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
 5. มีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และนำผลการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข

ตัวชี้วัดที่ 2 – งานด้านการส่งเสริมการศึกษา และการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

 1. มีการส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลังพล และครอบครัวให้มีความรู้สูงขึ้น 1 ระดับ
 2. มีการสำรวจข้อมูลการศึกษาของทหารกองประจำการ และส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือสายอาชีพ
 3. มีการแต่งตั้งนายทหารประสานงานเพื่อทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับสถาบันการศึกษานอก กห.
 4. หน่วยมีการขอขยายระยะเวลาการส่งหลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาของทหารกองประจำการ และมีการส่งหลักฐานการสมัครให้สำนักงาน กศน. ในพื้นที่ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30 วัน ของการสอบในแต่ละภาคเรียน
 5. นักศึกษาทหารกองประจำการสามารถเข้ารับการสอบปลายภาค และเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ได้ครบทุกนาย
 6. มีการส่งต่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่ไม่สำเร็จการศึกษา กศน. ในระหว่างรับราชการ ไปยัง กศน. อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของทหารกองประจำการ หรือ กศน. อื่นๆ
 7. มีการรายงานผลการศึกษา กศน. ของทหารกองประจำการให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือได้รับทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 3 – งานส่งเสริมอาชีพ

 1. มีการสำรวจความต้องการในการฝึก วิชาชีพให้กับทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
 2. มีการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการตามนโยบายของ ทบ.
 3. จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ กำลังพลและครอบครัว
 4. มีการประสานกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพฯ
 5. มีการจัดสรรงบประมาณฯ หรือทรัพยากร ของหน่วย หรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ
 6. มีการตรวจกำกับดูแลการฝึกวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
 7. มีการรายงานผลการฝึกวิชาชีพฯ ให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 4 – งานส่งเสริมบำรุงความรู้

 1. มีการจัดทำแผน/กิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้
 2. มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม
 3. กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
 4. จัดให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล และครอบครัว
 5. มีการจัดสรรงบประมาณฯ หรือทรัพยากรของหน่วย หรือหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม
 6. มีการตรวจกำกับดูแลการจัดกิจกรรมจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
 7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 1

มีการจัดเก็บข้อมูลการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของกลุ่มเ …

ตัวชี้วัดที่ 2

มีการส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลังพล และครอบครัวให้มีความ …

ตัวชี้วัดที่ 3

มีการสำรวจความต้องการในการฝึก วิชาชีพให้กับทหารกองประจำ …

ตัวชี้วัดที่ 4

มีการจัดทำแผน/กิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้ มีการดำเนินงา …