Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 7

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาฯ
  2. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรืออบรมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วย
  3. มีการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาฯ ตรงตามห้วงระยะเวลาที่ ทบ. กำหนด (ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค.และครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.)
  4. มีการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วยให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือทราบตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
  5. มีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขผลการตรวจประเมินฯ