Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 6

  1. มีการจัดทำความต้องการงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
  2. มีการวางแผนจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรร
  3. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามแผนที่ได้รับการจัดสรร
  4. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
  5. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง