Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 5

  1. มีการจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ตามอัตราลด)
  2. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการทั่วไป, วิชาการทางทหาร และวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม
  3. มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังพล ครอบครัว และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง
  4. กำหนดให้กำลังพล และครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม และมีประเมินการจัดกิจกรรม
  5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การศึกษาฯ อย่างน้อย 3 วิธี