Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 4

  1. ผู้นำสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทั่วไปมาใช้ บริการศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตรากำลังพลที่บรรจุจริง(ห้วง ต.ค. – ก.ย.ของปีถัดไป)
  2. มีการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ ครอบคลุมทุกมิติ (สถานที่, บุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ และองค์ความรู้ฯ)
  3. มีความร่วมมือเครือข่าย/สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานนอก กห. หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้
  4. มีเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
  5. มีการประเมินภาวะผู้นำ และสรุปรายงานผลการประเมินฯ นำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ