Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาฯ

ตัวชี้วัดที่ 3 – ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์

  1. มีแผนการใช้ และรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
  2. มีโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และชั้นวางหนังสือเพียงพอสำหรับการให้บริการ
  3. มีการจัดทำบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์(ทบ.400-005) ครบทุกรายการ
  4. มีการจำหน่าย และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุด และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
  5. มีการรายงานสถานภาพครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ