Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 2

  1. มีความสะอาด สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก
  2. กำลังพล ครอบครัว และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการได้ง่าย
  3. มีกฎระเบียบการใช้บริการศูนย์การศึกษาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
  4. มีการจัดทำบันทึกผู้ใช้บริการประจำวัน
  5. มีการตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง