Return to 1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 1

  1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายของ ทบ.
  3. การจัดทำแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินแผนงานสอดคล้องกับงบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ.และเสนอแผนงานให้ผู้บังคับบัญชา และทบ.(ผ่าน ยศ.ทบ.) ได้รับทราบ
  4. มีการดำเนินงานตามแผนงาน
  5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ