Return to ส่วนที่ 2 – หัวข้อการประเมินตามโครงสร้างการจัดศูนย์การศึกษาของ ทบ.

1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 1 

 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายของ ทบ.
 3. การจัดทำแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินแผนงานสอดคล้องกับงบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ.และเสนอแผนงานให้ผู้บังคับบัญชา และทบ.(ผ่าน ยศ.ทบ.) ได้รับทราบ
 4. มีการดำเนินงานตามแผนงาน
 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2 

 1. มีความสะอาด สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก
 2. กำลังพล ครอบครัว และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการได้ง่าย
 3. มีกฎระเบียบการใช้บริการศูนย์การศึกษาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 4. มีการจัดทำบันทึกผู้ใช้บริการประจำวัน
 5. มีการตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 3 

 1. มีแผนการใช้ และรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
 2. มีโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และชั้นวางหนังสือเพียงพอสำหรับการให้บริการ
 3. มีการจัดทำบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์(ทบ.400-005) ครบทุกรายการ
 4. มีการจำหน่าย และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุด และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
 5. มีการรายงานสถานภาพครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 4 

 1. ผู้นำสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทั่วไปมาใช้ บริการศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตรากำลังพลที่บรรจุจริง(ห้วง ต.ค. – ก.ย.ของปีถัดไป)
 2. มีการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ ครอบคลุมทุกมิติ (สถานที่, บุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ และองค์ความรู้ฯ)
 3. มีความร่วมมือเครือข่าย/สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานนอก กห. หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้
 4. มีเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 5. มีการประเมินภาวะผู้นำ และสรุปรายงานผลการประเมินฯ นำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 5 

 1. มีการจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ตามอัตราลด)
 2. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการทั่วไป, วิชาการทางทหาร และวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม
 3. มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังพล ครอบครัว และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง
 4. กำหนดให้กำลังพล และครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม และมีประเมินการจัดกิจกรรม
 5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การศึกษาฯ อย่างน้อย 3 วิธี

ตัวชี้วัดที่ 6 

 1. มีการจัดทำความต้องการงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
 2. มีการวางแผนจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรร
 3. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามแผนที่ได้รับการจัดสรร
 4. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 7 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาฯ
 2. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรืออบรมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วย
 3. มีการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาฯ ตรงตามห้วงระยะเวลาที่ ทบ. กำหนด (ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค.และครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.)
 4. มีการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วยให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือทราบตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขผลการตรวจประเมินฯ

ตัวชี้วัดที่ 1

มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนิน …

ตัวชี้วัดที่ 2

มีความสะอาด สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่ดี …

ตัวชี้วัดที่ 3

มีแผนการใช้ และรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ มีโต๊ะ เก้าอี …

ตัวชี้วัดที่ 4

ผู้นำสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมทั้ …

ตัวชี้วัดที่ 5

มีการจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่ …

ตัวชี้วัดที่ 6

มีการจัดทำความต้องการงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ …

ตัวชี้วัดที่ 7

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์ …