ส่วนที่ 2 – หัวข้อการประเมินตามโครงสร้างการจัดศูนย์การศึกษาของ ทบ.

1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์


ตัวชี้วัดที่ 1 

 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับนโยบายของ ทบ.
 3. การจัดทำแผนการดำเนินงาน/ปฏิทินแผนงานสอดคล้องกับงบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ.และเสนอแผนงานให้ผู้บังคับบัญชา และทบ.(ผ่าน ยศ.ทบ.) ได้รับทราบ
 4. มีการดำเนินงานตามแผนงาน
 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2

 1. มีความสะอาด สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก
 2. กำลังพล ครอบครัว และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการได้ง่าย
 3. มีกฎระเบียบการใช้บริการศูนย์การศึกษาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 4. มีการจัดทำบันทึกผู้ใช้บริการประจำวัน
 5. มีการตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 3 

 1. มีแผนการใช้ และรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
 2. มีโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และชั้นวางหนังสือเพียงพอสำหรับการให้บริการ
 3. มีการจัดทำบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์(ทบ.400-005) ครบทุกรายการ
 4. มีการจำหน่าย และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุด และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
 5. มีการรายงานสถานภาพครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 4 

 1. ผู้นำสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทั่วไปมาใช้ บริการศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตรากำลังพลที่บรรจุจริง(ห้วง ต.ค. – ก.ย.ของปีถัดไป)
 2. มีการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ ครอบคลุมทุกมิติ (สถานที่, บุคลากรของศูนย์การศึกษาฯ และองค์ความรู้ฯ)
 3. มีความร่วมมือเครือข่าย/สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หรือหน่วยงานนอก กห. หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้
 4. มีเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 5. มีการประเมินภาวะผู้นำ และสรุปรายงานผลการประเมินฯ นำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 5 

 1. มีการจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาฯ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 (ตามอัตราลด)
 2. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการทั่วไป, วิชาการทางทหาร และวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 3 กิจกรรม
 3. มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังพล ครอบครัว และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง
 4. กำหนดให้กำลังพล และครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม และมีประเมินการจัดกิจกรรม
 5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การศึกษาฯ อย่างน้อย 3 วิธี

ตัวชี้วัดที่ 6 

 1. มีการจัดทำความต้องการงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
 2. มีการวางแผนจัดทำและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรร
 3. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามแผนที่ได้รับการจัดสรร
 4. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 7 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาฯ
 2. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรืออบรมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วย
 3. มีการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาฯ ตรงตามห้วงระยะเวลาที่ ทบ. กำหนด (ครั้งที่ 1 ต.ค. – มี.ค.และครั้งที่ 2 เม.ย. – ก.ย.)
 4. มีการสรุปรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วยให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือทราบตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
 5. มีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขผลการตรวจประเมินฯ

2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้


ตัวชี้วัดที่ 1 

 1. มีการจัดเก็บข้อมูลการศึกษา และรายงานผลการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยเหนือได้รับทราบ ครบถ้วน
 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 3. มีการจัดแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 4. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
 5. มีการรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และนำผลการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข

ตัวชี้วัดที่ 2 

 1. มีการส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลังพล และครอบครัวให้มีความรู้สูงขึ้น 1 ระดับ
 2. มีการสำรวจข้อมูลการศึกษาของทหารกองประจำการ และส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือสายอาชีพ
 3. มีการแต่งตั้งนายทหารประสานงานเพื่อทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติกับสถาบันการศึกษานอก กห.
 4. หน่วยมีการขอขยายระยะเวลาการส่งหลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาของทหารกองประจำการ และมีการส่งหลักฐานการสมัครให้สำนักงาน กศน. ในพื้นที่ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30 วัน ของการสอบในแต่ละภาคเรียน
 5. นักศึกษาทหารกองประจำการสามารถเข้ารับการสอบปลายภาค และเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ได้ครบทุกนาย
 6. มีการส่งต่อนักศึกษาทหารกองประจำการที่ไม่สำเร็จการศึกษา กศน. ในระหว่างรับราชการ ไปยัง กศน. อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของทหารกองประจำการ หรือ กศน. อื่นๆ
 7. มีการรายงานผลการศึกษา กศน. ของทหารกองประจำการให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือได้รับทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 3 

 1. มีการสำรวจความต้องการในการฝึก วิชาชีพให้กับทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
 2. มีการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการตามนโยบายของ ทบ.
 3. จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ กำลังพลและครอบครัว
 4. มีการประสานกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพฯ
 5. มีการจัดสรรงบประมาณฯ หรือทรัพยากร ของหน่วย หรือหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ
 6. มีการตรวจกำกับดูแลการฝึกวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
 7. มีการรายงานผลการฝึกวิชาชีพฯ ให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 4 

 1. มีการจัดทำแผน/กิจกรรมส่งเสริมบำรุงความรู้
 2. มีการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรม
 3. กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
 4. จัดให้มีการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล และครอบครัว
 5. มีการจัดสรรงบประมาณฯ หรือทรัพยากรของหน่วย หรือหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม
 6. มีการตรวจกำกับดูแลการจัดกิจกรรมจากผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง
 7. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ

3. ส่วนบริการสื่อความรู้


ตัวชี้วัดที่ 1 – ห้องสมุด

 1. มีกฎระเบียบการใช้บริการห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มีอากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ
 3. การจัดหาหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์เป็นไปตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับงบประมาณฯ ที่ได้รับการจัดสรร
 4. หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ มีความทันสมัย
 5. การให้บริการหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 6. การจัดหมวดหมู่หนังสือ และวารสารสามารถสืบค้นได้ง่าย
 7. มีการรายงานสถิติ จำนวนหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์
 9. กำลังพล, ครอบครัว และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการเลือกซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์
 10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และมีการสรุปนำผลการประเมินฯ มาเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัดที่ 2 – ห้องคอมพิวเตอร์

 1. มีกฎ ระเบียบการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ
 3. มีการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
 4. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์การศึกษาของ ทบ. และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
 5. มีการเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

1. บก.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

ตัวชี้วัดที่ 1  มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวั …

2. ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1 – งานสถิติ และข้อมูลด้านการศึกษา ม …

3. ส่วนบริการสื่อความรู้

ตัวชี้วัดที่ 1 – ห้องสมุด มีกฎระเบียบการใช้บริการ …