Return to ส่วนที่ 1 – การเตรียมการ

ตัวชี้วัดที่ 3 – บรรยายสรุป

  1. การบรรยายสรุปฯ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชี้วัด
  2. มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ครบถ้วน