ส่วนที่ 1 – การเตรียมการ

ตัวชี้วัดที่ 1 – ด้านเอกสาร

  1. การจัดแฟ้มเอกสาร และหลักฐานในการรับตรวจฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ ง่ายต่อการตรวจฯ ของคณะกรรมการฯ

ตัวชี้วัดที่ 2 – ด้านสถานที่

  1. สถานที่ในการรับการตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสม สะอาด สะดวก และมีแสงสว่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดที่ 3 – การบรรยายสรุป

  1. การบรรยายสรุปฯ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชี้วัด
  2. มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และรับฟังการชี้แจงของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ครบถ้วน

ตัวชี้วัดที่ 1 – เอกสาร

การจัดแฟ้มเอกสาร และหลักฐานในการรับตรวจฯ ครบถ้วน สมบูรณ …

ตัวชี้วัดที่ 2 – สถานที่

สถานที่ในการรับการตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสม สะอาด สะดว …

ตัวชี้วัดที่ 3 – บรรยายสรุป

การบรรยายสรุปฯ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชี้วัด มีกา …