ภารกิจ

การดำเนินงาน

               รร.ร.ศร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์การศึกษา
ค่ายธนะรัชต์ และ จัดกำลังพลที่มีความเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่
               ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  มีอำนาจและหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน และจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ในความควบคุมและอำนวยการของ ศร.
                หน.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษา ให้มีอำนาจหน้าที่ทางทหารและด้านการศึกษาอบรม กับพิจารณาความดีความชอบ บำเหน็จประจำปี สำหรับกำลังพล ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ชั้นยศตั้งแต่ พ.ต. ลงมา
                 ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ดำเนินงานตามนโยบายของ ทบ. และของ ศร.  ซึ่งแบ่งงานออกเป็น  ๒ ลักษณะ คือ
                            ๑. การจัดการศึกษา
                            ๒. การปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทบ.