ภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกศิษย์ที่มากวด วิชา และสอบติดเป็น นนส., นรจ., นพต.