ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ดำเนินงานภายใต้การควบคุม

ของศูนย์การทหารราบ โดยคณะกรรมการอำนวยการ และ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ทบ.   ประกอบด้วย

     ๑. ผบ.ศร.                                ประธานคณะกรรมการ

     ๒. รอง ผบ.ศร. (๑)                    รองประธานคณะกรรมการ

     ๓. รอง ผบ.ศร. (๒)                    รองประธานคณะกรรมการ

     ๔. เสธ.ศร.                               กรรมการ

     ๕. หก.กกพ.ศร.                        กรรมการ

     ๖. หน.กกพ.ศร.                        กรรมการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย

     ๑. รอง ผบ.รร.ร.ศร.                   ประธานคณะกรรมการ

     ๒. ผอ.กศ.รร.ร.ศร.                    รองประธานคณะกรรมการ

     ๓. ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.              รองประธานคณะกรรมการ

     ๔. ผอ.กวก.ศร.                         กรรมการ

     ๕. ผอ.รพ.ค่ายธนะรัชต์              กรรมการ

     ๖. หก.กบร.ศร.                         กรรมการ

     ๗. ผบ.ศร.พัน.๑                       กรรมการ

     ๘. ผบ.ศร.พัน.๒                       กรรมการ

     ๙. หน.ธก.กพ.รร.ร.ศร.              กรรมการ

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  จัดหน่วยเป็น ๓ ส่วน และบรรจุเจ้าหน้าที่

จำนวน ๑๘ นาย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาของหน่วย ดังนี้

———————————————————————————————————————————-

๑. พ.อ.บัญชา   เปียจำปา               รอง ผบ.รร.ร.ศร.                    เป็น หน.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

๒. พ.อ.วาทยุทธ  เฟืองทอง           ผอ.กศ.รร.ร.ศร.                     เป็น รอง หน.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (๑)

๓. พ.อ.อาวุธ    พุทธอำนวย           ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร.               เป็น รอง หน.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ (๒)

๔. พ.อ.ณรงค์   ธรรมรงค์ฤทธิ์         หน.ธก.กพ.รร.ร.ศร.                เป็น ผช.หน.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

———————————————————————————————————————————-