การจัดหน่วย

การจัด    :  ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ มีการจัดองค์กรตามที่ ทบ.กำหนด และดำเนินงานตั้งแต่ ๒๔ เม.ย.๕๒ เป็นต้นมา

การจัดหน่วย    :   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ บรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๘ อัตรา และบรรจุพลทหารลูกมือ จำนวน ๖ อัตรา รวม ๒๔ อัตรา โดยจัดหน่วยออกเป็น ๓ ส่วน คือ
                    ส่วนที่ ๑ ส่วนบังคับบัญชา  ทำหน้าที่ อำนวยการและประสานงานการจัดการศึกษา,การฝึกวิชาชีพ และควบคุมการปฏิบัติงานครูประจำกลุ่ม บรรจุเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ นาย
                    ส่วนที่ ๒ ส่วนบริการสื่อความรู้  ทำหน้าที่  บริหารจัดการองค์ความรู้และบริการสื่อ  บรรจุเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ นาย
                    ส่วนที่ ๓ ส่วนส่งเสริมบำรุงความรู้   ทำหน้าที่ จัดหาข้อมูล ส่งเสริมการศึกษา และจัดการศึกษาอบรม รวมทั้งการฝึกวิชาชีพ  บรรจุเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ นาย