ผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ปี 2562

สรุปการดำเนินงาน ปี 2562 ตามหัวข้อการประเมินศูนย์การศึกษาของ ทบ.

เอกสารรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

เอกสารการบรรยายสรุป ปี 2562