ปรัชญา วิสัยทัศน์

ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์ ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

สร้างองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
วิทยาการทันสมัย มุ่งสู่มาตรฐาน
เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ

ปรัชญา ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับทหารกองประจำการและครอบครัว รวมทั้งบุคคลพลเรือน ในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์และพื้นที่ใกล้เคียง
  2. ทำการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการและครอบครัวรวมทั้งบุคคลพลเรือนในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์และพื้นที่ใกล้เคียง
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้การบริการด้านการศึกษาแก่ทหารกองประจำการและครอบครัว รวมทั้งบุคคลพลเรือน ในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์และพื้นที่ใกล้เคียง
  4. ให้การบริการทางการศึกษาให้แก่ นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านการศึกษาของกำลังพลและครอบครัว ให้มีความรู้ด้านวิชาการทหารและความรู้ในวิชาการทั่วไป และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่กำลังพลและครอบครัว สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก
  3. เพื่อให้ทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัว มีโอกาสพัฒนาการศึกษา และยกระดับการศึกษาของตน ให้สูงขึ้นอีก 1 ระดับ