ประวัติ


ความเป็นมา

   ศูนย์การทหารราบจัดตั้งศูนย์การศึกษาขึ้นเมื่อ ๙ ก.ย.๓๗ ตามคำสั่ง ศร. ที่ ๑๔๖/๓๗ ลง ๙ ก.ย.๓๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์  โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษา ค่ายธนะรัชต์”  มีที่ตั้งเดิมอยู่ที่ อาคาร กศ.รร.ร.ศร. (อาคารหมายเลข ๘๖๖/๓๖) โดยแสวงประโยชน์การใช้อาคารและสถานที่ของ กศ.รร.ร.ศร.เพื่อเป็นห้องเรียน, ห้องสอนคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้องสมุดและห้องบริการอินเตอร์เน็ต โดย รอง ผบ.รร.ร.ศร. เป็น หน.ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของ ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ เมื่อปี ๒๕๔๔ ตามคำสั่ง ศร. ที่ ๑๗๒/๒๕๔๔ ลง ๑๙ พ.ย.๔๔ เรื่อง การปฏิบัติงาน ของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน

   ปี ๒๕๔๙ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ มีความสอดคล้องตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

   กองทัพบกจัดตั้งศูนย์การศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลและครอบครัว ให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งด้านวิชาการและวิชาการทั่วไปทางฝ่ายพลเรือน  ซึ่งในปี ๒๕๕๐ กองทัพบกอนุมัติหลักการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การศึกษาของ ทบ. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

   ปี ๒๕๕๑ กองทัพบกกำหนดให้ศูนย์การศึกษาของ ทบ. เป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ และระหว่างกองทัพบกกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กร, การบริหารงาน, พันธกิจของหน่วยงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกดังกล่าว และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง ศร. ที่ ๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๔ เม.ย.๕๒ และเปลี่ยนย้ายที่ตั้งอาคารที่ทำการไปยังที่ตั้งแห่งใหม่

การจัดตั้ง

วันจัดตั้งหน่วย : ๙ ก.ย.๓๗


ที่ตั้งปัจจุบัน : ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ มีที่ตั้งอยู่ติดกับสนามบิน ศร. โดยใช้อาคารคลังกองพัน ของ ศร. (อาคารแบบเพื่อพลางชั้นเดียว หมายเลข ๖๘๒/๐๑) เป็นที่ทำการของสำนักงาน และ มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ (โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๕๕๑๔๓, โทร.ทบ. ๕๔๒๗๕)