ตัวตน ศูนย์การศึกษา ค่ายธนะรัชต์

สร้างคน สร้างชาติ

ทุกอย่างฟรี เราส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การส่งเสริมบำรุงความรู้ ให้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต และการใช้สถานที่เพื่อการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา เพื่อกำลังพลของศูนย์การทหารราบและครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ หรือตอบข้อซักถามในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสถานศึกษาภายนอก การเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือก การสมัครงาน หรือการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรชั้นนายพัน หลักสูตรการรบแบบจู่โจม หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ และหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และตามนโยบายของกองทัพบก

เราเน้นการส่งเสริมให้ทหารกองประจำการ ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับ โดยร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราณบุรี จัดการเรียนการสอนภายในค่ายธนะรัชต์ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกภาคเรียน โดยมีนักศึกษาเฉลี่ยภาคเรียนละ 1,200-1,300 นาย และเน้นการกวดวิชา เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า และนักเรียนจ่าอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยเอง