รับตรวจ ยศ.ทบ._4318 รับตรวจ ยศ.ทบ._4490 รับตรวจ ยศ.ทบ._9223 รับตรวจ ยศ_0.ทบ._1394รับตรวจจาก คณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน ศกษ.

แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

๑. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเร …

Read more

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เร …

Read more

การรับสมัคร นศ.ทหารกองประจำการ

ศกษ.ค่ายธนะรัชต์ รับสมัคร นศ.ทหารกองประจำการ ประจำภาคเร …

Read more

การจัดการเรียนการสอนให้ นศ.ทหารกองประจำการ

ศูนย์การศึกษาค่ายธนะรัชต์ จัดการเรียนการสอนให้กับ นศ.ทห …

Read more